Fasit til repetisjonsoppgaver. Kap. 4 Norge under Danmark

  1. Hva var reformasjonen?

        Reformasjonen var et opprør mot den katolske kirken ledet av tyskeren Martin Luther.

  1. Hva betydde det at Norge ble protestantisk?

        Kongen ble kirkens leder istedenfor paven og overtok alle kirkens eiendommer. Prestene sluttet å bruke latin i gudstjenesten. Klostrene ble stengt, og det ble forbudt å be til helgener.

  1. Hva er konfirmasjon?

        Konfirmasjon er en prøve som blir holdt av kirken for å undersøke barnas kunnskaper om innholdet i Bibelen.

  1. Hvilken betydning fikk Kristian 4. for Norge?

        Kong Kristian 4. bygde opp en ny norsk hær og ble enige med Russland om grensen i nord. Han grunnla flere byer og fikk i gang sølv- og koppergruver. Han mistet også stor deler av Sør-Norge i kriger mot Sverige.

  1. Hva vil det si at kongen ble eneveldig etter 1660?

        Kongen kunne styre landet alene.

  1. Hva var en embetsmann, og hvilke oppgaver hadde amtmenn, fogder, offiserer, tollere, sorenskrivere og prester?

        Embetsmennene ble utnevnt av kongen for å styre. Amtmennene var kongens øverste representant i ulike deler av landet. Fogdene krevde inn skatt og var politi. Offiserene trente bondesoldatene eller mannskap på krigsskip. Tollerne krevde inn toll. Sorenskriverne var dommere i rettssaker og prestene holdt gudstjenester, døpte barn, konfirmerte ungdom og holdt begravelser.

  1. Hva var en husmann?

        En husmann leide et jordstykke av en bonde hvor han bygde hus og holdt husdyr. Husmannsfamiliene måtte arbeide på bondens gård.

  1. Hva var en fiskerbonde?

En fiskerbonde drev fiske ved siden av jordbruk. 

  1. Hva var forskjellene mellom bofaste samer og reindriftssamer?

        De bofaste samene slo seg ned ved kysten, i skoger og ved elver og innsjøer. Reindriftssamene temmet reinen og flyttet mellom kysten og fjellviddene i innlandet.

10.   Hvordan ble samene kristnet?

        Kongen sendte misjonærer til Nord-Norge.

11.   Hva vil det si at kongen gav privilegier og monopoler?

        Kongen ga noen kjøpmenn og håndverkere enerett til å drive handel og håndverk.

12.   Hvilke metaller ble produsert i Norge på 1600- og 1700-tallet?

        Det ble produsert jern og kobber.

13.   Hva var en oppgangssag?

        En oppgangssag skar planker av tømmerstokker med et sagblad som gikk opp og ned ved hjelp av et vannhjul.

14.   Hvilke norske byer vokste sterkt på grunn av handel med trelast?

        De viktigste trelastbyene var Kristiania, Drammen, Fredrikstad, Larvik og Arendal.

15.   Hvilke yrker hadde folk som bodde i byene?

        Bybefolkningen bestod av kjøpmenn, embetsmenn, håndverkere, tjenestefolk, arbeidere, soldater, sjøfolk, prostituerte og fattige.

16.   Hvorfor ble Hans Nielsen Hauge og Kristian Lofthus fengslet som opprørere?

        Hauge protesterte mot at bare prestene kunne preke om kristendommen. Lofthus gjorde opprør mot at skattene var for høye og at embetsmenn og kjøpmenn hadde for stor makt.

17.   Hva var den franske revolusjon?

        Under den franske revolusjon ble adelen og kongen fjernet av folket som gav landet en grunnlov og utarbeidet en erklæring om menneskerettigheter.

18.   Hva vil det si at et land er nøytralt?

        Et land er nøytralt når det ikke tar parti med stater i krig.

19.   Hvorfor valgte danskekongen å ta parti med Napoleon i krigene mellom 1807 og 1814?

        Kongen ble opprørt over at britene angrep København og tok med seg nesten alle Danmarks krigsskip.

20.   Hva ble bestemt i Kieltraktaten?

        I Kieltraktaten bestemte stormaktene at den danske kongen måtte gi fra seg Norge til Sverige.