Kapittel 4: Norge under Danmark (1537 - 1814)

I 1536 bestemte den danske kongen at Norge skulle være en del av Danmark, og i begge land ble den katolske religionen erstattet med Martin Luthers syn på kirke og kristendom - protestantismen.

På 1600-tallet var det mange kriger mellom Danmark og Sverige. Krigene kostet mye, og i tillegg mistet Danmark mange store landområder. I 1660 tok kongen all makt for å få kontroll med den politiske utviklingen og økonomien. Han utnevnte embetsmenn til å styre i Norge og solgte jord til bønder og borgere for å betale statsgjelden.

På 1600- og 1700-tallet ble næringslivet utviklet i Norge. Mange kjøpmenn tjente godt på å selge tørrfisk, trelast, jern og kobber til utlandet. Det var rike kjøpmenn og embetsmenn som i 1814 forlangte at Norge måtte rive seg løs fra Danmark. 

Bruk oppgavene og sjekk hva du har lært om denne perioden i norsk historie.

Kong Kristian 6. (1699 - 1746) med familie. Alle de dansk-norske kongene fram til 1814 het enten Kristian eller Fredrik. Kong Kristian 6. (1699 - 1746) med familie. Alle de dansk-norske kongene fram til 1814 het enten Kristian eller Fredrik.

Begrep

 • protestant: Person som støttet reformasjonen. In English
 • reformasjonen: Opprør som ville forandre læren til den katolske kirken. In English
 • konfirmasjon: Kirkelig seremoni for ungdom som bekreftet at de ville leve som kristne. In English
 • overhøring: Prestens eksaminasjon av konfirmanter som skulle undersøke om ungdommen hadde gode nok kunnskaper om kristendommen. In English
 • Martin Luther (1483-1566): Tysk munk som gjorde opprør mot paven og den katolske kristendommen. Han var leder for protestantene som stod bak reformasjonen. In English
 • enevelde: Samfunn hvor kongen har all makt. In English
 • Kristian 4.: Konge av Danmark–Norge fra 1588 til 1648. In English
 • embetsmann: Person som har blitt utnevnt av kongen til å utføre spesielle oppgaver. In English
 • sorenskriver: Lokal dommer utnevnt av kongen. In English
 • toller: Embetsmann som krevde inn toll på vegne av kongen. In English
 • fogd: Lokal embetsmann som hadde politimyndighet og krevde inn skatt og bøter. In English
 • amtmann: Øverste embetsmann som representerte kongen i et amt, som tilsvarer vår tids fylker. In English
 • Kristiania: Navn på Oslo mellom 1624 og 1925. In English
 • husmann: Mann, hovedsakelig på Østlandet og i Trøndelag, som leide et lite stykke jord og hus av en bonde. Både husmannen, kona og barna hans måtte som regel arbeide på bondens gård In English
 • fiskerbonde: En bonde som levde av fiske ved siden av å drive jordbruk. In English
 • reindriftssamer: Samer som lever av å holde tamrein. In English
 • privilegium: Tillatelse fra kongen til å drive handel og produksjon. In English
 • monopol: Enerett til å produsere, selge og kjøpe spesielle varer. In English
 • oppgangssag: Sag drevet av et sagblad som går opp og ned drevet av vannkraft. In English
 • Hans Nielsen Hauge: Kristen predikant som ble arrestert for å ha arrangert religiøse møter uten tillatelse fra prestene. In English
 • Kristian Lofthus: Bonde som ledet opprør mot høye skatter. Han døde i fengsel i 1799. In English
 • haugianere: Tilhengere av Hans Nielsen Hauge (1771- 1824). In English
 • nøytralitetspolitikk: Utenrikspolitikk som går ut på at en stat ikke tar parti med stater i krig. In English
 • festning: Forsvarsanlegg med tykke steinmurer for soldater og våpen. In English
 • revolusjon: Omveltning som fører til at et samfunn blir totalt forandret. In English
 • Kiel-traktaten: Avtale som ble undertegnet i den tyske byen Kiel i januar 1814. Den danske kongen måtte gi fra seg Norge til kongen av Sverige. In English