Begrepsbank

Begrep

 • 1. mai: Arbeidernes frihetsdag. Opprettet av en internasjonal arbeiderkongress i 1889 for å fremme arbeiderbevegelsens kampsaker. In English
 • 8. mars: Den internasjonale kvinnedagen. Merkedag for å styrke kampen for kvinners rettigheter. In English
 • Alta-aksjonen: Protestaksjon mot bygging av et kraftverk ved Alta-elva i Finnmark. In English
 • Anders Behring Breivik: Høyre-ekstremist som utførte terrorangrep mot regjeringskvartalet i Oslo og medlemmer av Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF på Utøya 22. juli 2011. Terroristen drepte 77 mennesker i protest mot Arbeiderpartiets liberale innvandringspolitikk. In English
 • Arbeiderpartiet: Politisk parti stiftet i 1887 for å kjempe fram bedre kår for arbeiderklassen In English
 • Ard: Plog av tre. In English
 • Benjamin Hermansen: Gutt med innvandrerbakgrunn som ble drept av rasister på Holmlia utenfor Oslo i 2001. In English
 • Birkebeinere: Soldatene til kong Sverre som hadde sko laget av bjørkenever (bjørkebark). In English
 • Bondepartiet: Politisk parti stiftet av bønder i 1921 som mente at Venstres arbeid for landbruket ikke var godt nok. Partiet skiftet navn til Senterpartiet i 1959. In English
 • Bronsealderen: Tiden fra ca. 1800 til 500 f.Kr., da de rikeste bondefamiliene skaffet seg redskaper og våpen av bronse. In English
 • Bronselur: Blåseinstrument av bronse som ble brukt i religiøse seremonier. In English
 • Bygdeting: Forsamling av frie menn som kom sammen i bygdene for å drøfte saker av felles interesse, løse konflikter og dømme folk som brøt lovene. In English
 • De Forente Nasjoner (FN): Verdensorganisasjon opprettet i 1945 for å sikre fred, økonomisk og sosial utvikling og menneskerettigheter. In English
 • Den industrielle revolusjon: Varer ble lagd i fabrikker drevet av maskiner uten muskelkraft. In English
 • Den kalde krigen: Konflikt (motsetningsforhold) mellom det kapitalistiske USA og det kommunistiske Sovjetunionen og deres allierte. In English
 • EF/EU (Europeiske fellesskap): Organisasjon som arbeider for et nærmere økonomisk og politisk samarbeid mellom statene i Europa. I 1993 skiftet den navn til EU (Den europeiske union). In English
 • Edvard Grieg (1843-1907): Norges mest kjente komponist. In English
 • Einar Gerhardsen: Statsminister fra Arbeiderpartiet som gjorde en stor innsats under gjenreisningen av landet og utbygging av velferdsstaten mellom 1945 og 1965. In English
 • EØS-avtalen: Avtale fra 1992 mellom Norge, Island, Liechtenstein og EU om adgang til EUs indre marked In English
 • Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EF: Organisasjon som samlet bønder, fiskere, sosialister og folk fra motkulturene til kamp mot EF før folkeavstemningen i 1972. In English
 • Folkeforbundet: Internasjonal organisasjon stiftet i 1919 for å sikre verdensfreden. In English
 • Forhistorien: Den eldste delen av Norges historie, fra ca. 10 000 f.Kr. til 800 e.Kr. Kunnskapen om tidsrommet bygger i hovedsak på arkeologiske funn. Perioden deles inn i stein-,bronse-, og jernalder. In English
 • Fremskrittspartiet: Politisk parti stiftet i 1972 som vil minske statens makt og senke skattene. In English
 • Frøy: Mannlig fruktbarhetsgud. In English
 • Frøya: Kvinnelig fruktbarhetsgudinne. In English
 • Gravhaug: Gravsted på bondefamiliens gårder før kristendommen ble innført. In English
 • Gro Harlem Brundtland: Norges første kvinnelige statsminister. Hun representerte Arbeiderpartiet og var regjeringssjef i 1981, 1986-1989 og 1990-1996. In English
 • Hans Nielsen Hauge: Kristen predikant som ble arrestert for å ha arrangert religiøse møter uten tillatelse fra prestene. In English
 • Hanseatene: Tyske kjøpmenn som samarbeidet i Hansaforbundet om handel i Nord-Europa under ledelse av byen Lübeck. In English
 • Harald Hårfagre: Vikinghøvding som ble den første kongen i Norge. In English
 • Hedeby: Danmarks største vikingby som lå sør på Jylland. In English
 • Helleristninger: Tegninger på steinflater som forteller om steinalderens naturreligion og bronsealderens fruktbarhetsreligion. In English
 • Henrik Ibsen (1828-1906): Norges mest kjente forfatter. In English
 • Henrik Wergeland (1808–1845): Dikter som ble særlig kjent for at han arbeidet for å få opphevet Grunnlovens bestemmelse om at jøder skulle nektes adgang til Norge. In English
 • Historisk tid: Tiden etter 800 e.Kr. Fra og med vikingtiden brukes først og fremst skriftlige kilder for å beskrive det som har skjedd. In English
 • Hjemmefronten: Hemmelig motstandsbevegelse som kjempet mot de norske nazistene og de tyske okkupantene. In English
 • Håkon 7.: Norsk konge 1905-1957. Gjorde en stor innsats i kampen mot nazistene under andre verdenskrig. In English
 • Håkon den gode: Norsk konge som samarbeidet med bøndene om å lage lover for flere landsdeler og en sjøforsvarsordning langs norskekysten. In English
 • Håkonshallen: Stor bygning av stein i Bergen. Kong Håkon Håkonsson bygde den midt på 1200-tallet. In English
 • Høvdinger: Ledere for bøndene i bronsealderen, jernalderen og vikingtiden. De bodde på de rikeste gårdene. In English
 • Høyesterett: Landets øverste domstol In English
 • Høyre: Politisk parti stiftet i 1884 som fikk mest støtte fra embetsmenn, bedriftseiere, storbønder og folk fra middelklassen i byene. In English
 • Indoeuropeere: Bondefolk fra Sentral-Asia som på 2000-tallet f.Kr.utvandret til India, Iran og Europa. De hadde opprinnelig et felles språk som seinere ble splittet i forskjellige nye språk, som for eksempel germansk, latinsk, keltisk, iransk og slavisk. Norsk er et germansk språk som har mye til felles med svensk og dansk. De fleste moderne språk i Europa tilhører den indoeuropeiske språkfamilien. In English
 • Ishavsimperialismen: Utenrikspolitikk som tok sikte på å skaffe Norge kontroll over områder rundt Sydpolen og Nordpolen (Antarktis og Arktis). In English
 • Jernalderen: Tiden fra ca. 500 f.Kr. til 800 e.Kr. I denne perioden lærte folk flest å lage jern ved å smelte malm fra myrer. Jernet gjorde det mulig å lage bedre redskaper og våpen. In English
 • Johan Sverdrup (1816-1892): Venstres første formann og statsminister som ledet innføringen av parlamentarismen. In English
 • Joseph Terboven: Tysk nazist som var Adolf Hitlers øverste representant i Norge. In English
 • Karl Johan: Svensk kronprins som sørget for at Norge kom i union med Sverige i 1814. Han var konge i Norge og Sverige fra 1818 til 1844. In English
 • Karlstadforliket: Fredsavtale mellom Norge og Sverige undertegnet i den svenske byen Karlstad i 1905. In English
 • Katolikk: Tilhenger av den universelle (verdensomspennende ) kirken som ledes av paven i Roma. In English
 • Kelterne: Indoeuropeisk folk som spredte kunnskap om produksjon av jern. I dag snakkes det keltiske språk i Storbritannia, Irland og Frankrike In English
 • Kiel-traktaten: Avtale som ble undertegnet i den tyske byen Kiel i januar 1814. Den danske kongen måtte gi fra seg Norge til kongen av Sverige. In English
 • Kristelig Folkeparti: Politisk parti stiftet i 1933 av venstrefolk som mente at Venstre ikke tok godt nok vare på kristne verdier. In English
 • Kristian 4.: Konge av Danmark–Norge fra 1588 til 1648. In English
 • Kristian Fredrik : Dansk prins valgt til norsk konge av Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Han valgte å trekke seg etter en kort krig med Sverige. In English
 • Kristian Fredrik: Dansk prins valgt til norsk konge av Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Han valgte å trekke seg etter en kort krig med Sverige.
 • Kristian Lofthus: Bonde som ledet opprør mot høye skatter. Han døde i fengsel i 1799. In English
 • Kristiania: Navn på Oslo mellom 1624 og 1925. In English
 • Kristoffer Columbus: Italiensk handelsmann som seilte til Amerika i1492. In English
 • Kåre Willoch: Statsminister fra Høyre 1981-1986. Han ledet en regjering som åpnet for mer konkurranse i næringslivet, lavere skatter og mindre statlig styring. In English
 • Ladejarlene: De mektigste vikinghøvdingene i Trøndelag. In English
 • Lagting: Forsamling av bønder som lagde lover for en landsdel under ledelse av en lagmann. In English
 • Landsorganisasjonen (LO): Organisasjon av fagforeninger som arbeider for å bedre lønnstakeres lønns- og arbeidsforhold. In English
 • Langhus: Langt hus bygd av jord, stein og tre for mennesker og husdyr. In English
 • Leidang: Sjøforsvarsordning som gikk ut på at bøndene utrustet krigsskip som ble brukt av kongen til å forsvare landet. In English
 • Leiv Eriksson: Viking fra Grønland som seilte til Nord-Amerika omkring år 1000. In English
 • London-regjeringen: Norsk regjering som oppholdt seg i London fra 1940 til 1945 under ledelse av statsminister Johan Nygaardsvold. In English
 • Marshall-hjelp: Økonomisk og teknisk hjelp til Europa fra USA til gjenreisning etter andre verdenskrig og for å stoppe spredning av kommunismen. In English
 • Martin Luther (1483-1566): Tysk munk som gjorde opprør mot paven og den katolske kristendommen. Han var leder for protestantene som stod bak reformasjonen. In English
 • Middelalderen: Perioden fra vikingtiden sluttet midt på 1000-tallet frem til 1537 da Norge ble en del av Danmark. In English
 • Midgard: Menneskenes rike. In English
 • Milorg: Hemmelig hær som fikk våpen og utstyr fra London-regjeringen. In English
 • Myte: Fortelling om guder og om hvordan verden har blitt til. In English
 • NATO: Forsvarsallianse stiftet i 1949 som forplikter medlemmene til å hjelpe hverandre hvis de blir angrepet. In English
 • Nasjonal Samling (NS): Nazistisk politisk parti stiftet av Vidkun Quisling i 1933. In English
 • Nazismen: Politisk ideologi som ville avskaffe demokratiet og opprette en ettpartistat ledet av en fører med stor makt. Nazismen var sterkt rasistisk og gikk inn for å skape et germansk herrefolk som skulle styre Europa, bekjempe jøder og kommunister og undertrykke slaviske folk. In English
 • Nidaros: Navn på byen Trondheim i middelalderen. Byen var et de viktigste målene for katolske pilegrimer i Europa. In English
 • Nidarosdomen: Norges største kirkebygning som ble reist over kisten til Olav den hellige. In English
 • Nobels fredspris: Utmerkelse opprettet av den svenske oppfinneren Alfred Nobel. Prisen deles ut av en komite oppnevnt av Stortinget og skal gis til den som har gjort mest for å få til nedrustning, holde fredskonferanser og skape forbrødring mellom folkene. In English
 • Norges kommunistiske parti (NKP): Politisk parti stiftet i 1923 av folk som ville samarbeide nært med kommunistpartiet i Sovjetunionen. Partiet gikk sterkt tilbake i 1930-årene, men fikk mange nye tilhengere under andre verdenskrig. In English
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO): Organisasjon som representerer bedriftseiernes interesser i samfunnet. In English
 • Odin: Vikingenes mektigste og klokeste gud. Han var krigsgud for høvdinger, konger og krigere. In English
 • Olav Engelbrektsson: Norges siste katolske erkebiskop som flyktet fra landet i 1537. In English
 • Olav Haraldsson: Konge som kjempet for å innføre kristendommen i Norge. Etter sin død ble han gjort til helgen av den katolske kirken og fikk navnet Olav den hellige. In English
 • Oljefondet: Inntekter fra olje- og gassproduksjon til den norske staten som er investert i aksjer, verdipapirer og eiendom. Verdiene skal brukes til å dekke statens utgifter i fremtiden. Fondet heter i dag Statens pensjonsfond utland. In English
 • Oscarsborg festning: Festning ved Drøbak i Oslofjorden som var utstyrt med store kanoner og torpedoer. De ble brukt til å senke det tyske krigsskipet Blücher 9. april 1940. In English
 • Osebergskipet: Vikingskip som ble gravd ut på gården Oseberg i Vestfold i 1904. In English
 • Ottar: Vikinghøvding fra Nord-Norge som besøkte den engelske kongen Alfred den store omkring 890 e.Kr. In English
 • Riksforsamlingen på Eidsvoll: Forsamling av 112 menn som kom sammen på Eidsvoll våren 1841 for å lage en norsk grunnlov. In English
 • Rollo: Vikinghøvding som ble hertug i den franske provinsen Normandie. In English
 • Runer: Alfabet som ble brukt i Norden i jernalderen og vikingtiden. In English
 • Saga: Fortelling om guder, helter og konger fra vikingtiden og middelalderen. In English
 • Sametinget: Folkevalgt organ for den samiske befolkningen i Norge. Forsamlingen har rådgivende myndighet og møttes for første gang i 1989. In English
 • Skiringssal: Handelsplass ved Oslofjorden i Vestfold i vikingtiden. In English
 • Sosialistisk Folkeparti: Politisk parti stiftet i 1961 i protest mot atomopprustningen i NATO. Partiet skiftet navn til Sosialistisk Venstreparti (SV) i 1975. In English
 • Statens husbank: Bank som gir lån med lav rente og lang nedbetalingstid til husbyggere. In English
 • Steinalderen: Tiden fra ca. 10 000 f.Kr. til 1800 f.Kr. da menneskene brukte stein, bein og tre til redskaper og våpen. I eldre steinalder (til omkring 4000 f.Kr.) skaffet folk seg mat ved å jakte og fiske. I yngre steinalder (4000 f.Kr. til 1800 f.Kr.) begynte familiene å dyrke jorda og holde husdyr. Derfor kalles yngre steinalder også bondesteinalderen. In English
 • Stiklestad: Gård nord for Trondheim hvor kong Olav Haraldsson ble drept i 1030. In English
 • Stortinget: Norges nasjonalforsamling valgt av folket som skal vedta lover, kontrollere regjeringen og bestemme statens inntekter og utgifter. In English
 • Svalbardtraktaten: Avtale som ga Norge suverenitet over Svalbard. Den bestemte at det ikke måtte bygges militære anlegg på øyene, og den ga borgere fra alle land som undertegnet avtalen rett til å drive fangst og næringsvirksomhet der. In English
 • Svartedauden: Smittsom pestsykdom som rammet Europa midt på 1300-tallet. In English
 • Thrane-bevegelsen: Foreninger stiftet av Marcus Thrane (1817-1890) i slutten av 1840-årene med husmenn, arbeidere og tjenestefolk som medlemmer. Bevegelsen krevde bedre kår for underklassen, ble forbudt av myndighetene og lederne satt i fengsel In English
 • Tor: Odins yngste sønn. Han var tordengud og guden for folk flest. In English
 • Treller: Vikingenes slaver. In English
 • UNHCR: FNs flyktningeorganisasjon. In English
 • UNICEF: FNs hjelpeorganisasjon for barn. In English
 • Urnordisk: Germansk språk som ble snakket i Norge i jernalderen. Fra urnordisk stammer vikingtidens norrøne språk og moderne norsk, svensk, dansk og islandsk. In English
 • Utgard: Den delen av verden som vikingene trodde lå utenfor gudenes og menneskenes verden. In English
 • Valhall: Vikingenes paradis og Odins bolig. In English
 • Venstre: Norge eldste politiske parti. Stiftet i 1884 under kampen for parlamentarismen In English
 • Vidkun Quisling: Offiser som stiftet det nazistiske partiet Nasjonal Samling (NS) i 1933. Gjennomførte et statskupp våren 1940 og samarbeidet tett med tyskerne under andre verdenskrig. Ble dømt til døden som landsforræder og henrettet ved skyting høsten 1945. In English
 • Vikinger: Sjøfolk fra Nordensom dro på handels- og plyndringsferder. In English
 • Vikingtiden: Tiden fra 800 til 1050 e.Kr. In English
 • Wilhelm Erobreren: Hertug av Normandie som var en slektning av vikinghøvdingen Rollo. Wilhelm erobret England i 1066 og ble konge der. In English
 • adel: Familier som tilhørte overklassen (aristokratiet) i en stat. In English
 • amtmann: Øverste embetsmann som representerte kongen i et amt, som tilsvarer vår tids fylker. In English
 • avholdslag: Forening som går inn for å bekjempe bruk av alkohol. In English
 • biskop: Prest som er øverste leder for de kristne innenfor en landsdel. In English
 • borgerlig parti: Parti som representerer middelklassen/funksjonærer og som er kritisk til arbeiderbevegelsens sosialistiske løsninger. In English
 • embetsmann: Person som har blitt utnevnt av kongen til å utføre spesielle oppgaver. In English
 • enevelde: Samfunn hvor kongen har all makt. In English
 • erkebiskop: Øverste leder for den katolske kirken i stater og større områder. In English
 • festning: Forsvarsanlegg med tykke steinmurer for soldater og våpen. In English
 • fiskerbonde: En bonde som levde av fiske ved siden av å drive jordbruk. In English
 • fogd: Lokal embetsmann som hadde politimyndighet og krevde inn skatt og bøter. In English
 • folkehøyskole: Eksamensfri skole som la vekt på praktiske fag og kunnskap om norsk bondekultur. In English
 • fornorskingspolitikken: Politikk som ble ført av norske myndigheter overfor samene fra 1850 til 1950-årene. Samisk språk og kultur skulle motarbeides slik at samene ble assimilert i den norske majoritetsbefolkningen. In English
 • grunnlov: En lov som bestemmer hvordan en stat skal styres. In English
 • haugianere: Tilhengere av Hans Nielsen Hauge (1771- 1824). In English
 • helgen: Død person som ble gjort hellig av den katolske kirken. Den mente at helgenene levde videre etter døden hos Gud og Jesus i himmelen. De kunne ta imot bønner fra og utføre mirakler for mennesker som levde på jorda. In English
 • hertug: Adelsmann som oftest var i slekt med kongefamilien. In English
 • husmann: Mann, hovedsakelig på Østlandet og i Trøndelag, som leide et lite stykke jord og hus av en bonde. Både husmannen, kona og barna hans måtte som regel arbeide på bondens gård In English
 • jarl: Adelsmann som kom fra gamle høvdingslekter. In English
 • katedralskole: Skoler opprettet av den katolske kirken for å utdanne prester og kongstjenere. In English
 • katolikk: Tilhenger av den universelle (verdensomspennende ) kirken som ledes av paven i Roma.
 • kommunestyre: lokalt, folkevalgt styringsorgan opprettet av Stortinget i 1837. In English
 • kommunisme: Politisk ideologi som går inn for å oppheve privat eiendomsrett og la staten overta produksjonsmidlene. Målet er å skape et klasseløst samfunn under ledelse av ett parti. In English
 • konfirmasjon: Kirkelig seremoni for ungdom som bekreftet at de ville leve som kristne. In English
 • landbrukssamvirke: Foreninger opprettet av bønder for produksjon, kjøp og salg av landbruksvarer. In English
 • leilending: Bonde som leide jord av kirken, kongen eller adelen. In English
 • lendmenn: Storbønder som hadde fått jordeiendommer av kongen for å hjelpe ham i krig. De tilhørte den norske adelen (aristokratiet) i middelalderen. In English
 • misjonsforening: Forening som arbeider for å omvende folk til kristendommen. In English
 • monopol: Enerett til å produsere, selge og kjøpe spesielle varer. In English
 • motkulturene: Foreninger stiftet av folk som motarbeidet embetsmennenes makt og kultur og var kritiske til unionen med Sverige. Medlemmene var tilhengere av parlamentarismen. Til motkulturene hører misjonsforeninger, avholdslag, mållag (nynorsktilhengere) og folkehøyskolefolk. In English
 • nasjonalisme: Ideologi som går inn for at folk med samme språk, historie og kultur bør styre seg selv og samles i en nasjonalstat. In English
 • nøytralitetspolitikk: Utenrikspolitikk som går ut på at en stat ikke tar parti med stater i krig. In English
 • oppgangssag: Sag drevet av et sagblad som går opp og ned drevet av vannkraft. In English
 • overhøring: Prestens eksaminasjon av konfirmanter som skulle undersøke om ungdommen hadde gode nok kunnskaper om kristendommen. In English
 • parlamentarisme: Politisk system som gir Stortinget kontroll over regjeringen. In English
 • privilegium: Tillatelse fra kongen til å drive handel og produksjon. In English
 • protestant: Person som støttet reformasjonen. In English
 • reformasjonen: Opprør som ville forandre læren til den katolske kirken. In English
 • regjering: Forsamling av statsråder (ministrer) ledet av en statsminister som skal sette Stortingets vedtak ut i livet. In English
 • reindriftssamer: Samer som lever av å holde tamrein. In English
 • republikk: Stat der vervet som statsleder ikke bestemmes av arv men ved valg. In English
 • revolusjon: Omveltning som fører til at et samfunn blir totalt forandret. In English
 • riksvåpen: Kjennetegn/symbol for konger og stater. In English
 • sorenskriver: Lokal dommer utnevnt av kongen. In English
 • sorenskriver: Lokal dommer utnevnt av kongen.
 • statsbudsjett: Oversikt over statens inntekter og utgifter for ett år. Budsjettet blir foreslått av regjeringen og vedtatt av Stortinget hver høst. In English
 • statsråd: Medlem av regjeringen. De fleste statsrådene er ledere for et departement og blir også kalt ministrer. In English
 • stavkirke: Kirker av tre som ble bygd av rike bønder. In English
 • sysselmann: Kongelig representant ute i distriktene. Han krevde inn skatt, hadde politimyndighet og kontrollerte leidangsskipene. In English
 • tekstilindustri: Fabrikker som produserer tråd, garn, tøyer eller klær i store mengder. In English
 • telegraflinje: Ledninger (kabler) som overfører meldinger ved hjelp av elektrisitet i form av et eget signalsystem. Det heter morsealfabetet som består av prikker og streker. In English
 • toller: Embetsmann som krevde inn toll på vegne av kongen. In English
 • tørrfisk: Torsk som blir tørket på stativer av trestokker (hjell). In English
 • ungdomslag: Forening som ville styrke norsk bondekultur og få Norge ut av unionen med Sverige. In English
 • velferdsstat: En stat som gir hjelp til alle på grunn av sykdom, sosiale problemer, alder eller arbeidsledighet. Den sørger også for at alle får rett til utdannelse. In English
 • vetorett: Bestemmelse i Grunnloven om at kongen har rett til å si nei til en lov vedtatt av Stortinget In English
 • Åsgard: Gudenes rike. In English
 • årestue: bolighus av tømmerstokker med jordgulv, ildsted midt på golvet og et røykhull (ljore) i taket. In English
 • ødegård: Gård som ble forlatt etter Svartedauden. In English