Kapittel 6: Det frie Norge (1905 - 1940)

Etter 1905 fortsatte utviklingen av det moderne Norge. Det ble bygd kraftverk ved elver og fosser som gav elektrisitet til industri og boliger. De første bilene kom til landet, handelsflåten, fiske og jordbruk ble motorisert.

Norge var nøytralt under første verdenskrig. Men Storbritannia presset den norske regjeringen til å la handelsflåten seile bare for dem. Derfor senket tyskerne mange norske skip, og over 2000 sjøfolk mistet livet.

I 1913 ble demokratiet utvidet da Stortinget ga alle kvinner stemmerett. Mellom første og andre verdenskrig var det mange streiker og stor arbeidsløshet på grunn av kriser i den internasjonale økonomien. En del av arbeiderbevegelsen ønsket revolusjon og ville at staten skulle overta industri og banker. Men flertallet valgte å bruke Stortinget og samarbeidet med næringslivet for å forandre det norske samfunnet. I 1935 dannet Arbeiderpartiet en mindretallsregjering sammen med Bondepartiet. Den styrte fram til 1940.

Bruk oppgavene og finn ut hva du husker om denne perioden.

Vemork kraftstasjon på Rjukan. Den sto ferdig i 1911. Vemork kraftstasjon på Rjukan. Den sto ferdig i 1911. (NTBscanpix)

Begrep

  • Henrik Ibsen (1828-1906): Norges mest kjente forfatter. In English
  • Folkeforbundet: Internasjonal organisasjon stiftet i 1919 for å sikre verdensfreden. In English
  • borgerlig parti: Parti som representerer middelklassen/funksjonærer og som er kritisk til arbeiderbevegelsens sosialistiske løsninger. In English
  • kommunisme: Politisk ideologi som går inn for å oppheve privat eiendomsrett og la staten overta produksjonsmidlene. Målet er å skape et klasseløst samfunn under ledelse av ett parti. In English
  • 1. mai: Arbeidernes frihetsdag. Opprettet av en internasjonal arbeiderkongress i 1889 for å fremme arbeiderbevegelsens kampsaker. In English
  • Ishavsimperialismen: Utenrikspolitikk som tok sikte på å skaffe Norge kontroll over områder rundt Sydpolen og Nordpolen (Antarktis og Arktis). In English
  • Nobels fredspris: Utmerkelse opprettet av den svenske oppfinneren Alfred Nobel. Prisen deles ut av en komite oppnevnt av Stortinget og skal gis til den som har gjort mest for å få til nedrustning, holde fredskonferanser og skape forbrødring mellom folkene. In English
  • Svalbardtraktaten: Avtale som ga Norge suverenitet over Svalbard. Den bestemte at det ikke måtte bygges militære anlegg på øyene, og den ga borgere fra alle land som undertegnet avtalen rett til å drive fangst og næringsvirksomhet der. In English
  • Nasjonal Samling (NS): Nazistisk politisk parti stiftet av Vidkun Quisling i 1933. In English
  • Nazismen: Politisk ideologi som ville avskaffe demokratiet og opprette en ettpartistat ledet av en fører med stor makt. Nazismen var sterkt rasistisk og gikk inn for å skape et germansk herrefolk som skulle styre Europa, bekjempe jøder og kommunister og undertrykke slaviske folk. In English