Oljefondet:

Inntekter fra olje- og gassproduksjon til den norske staten som er investert i aksjer, verdipapirer og eiendom. Verdiene skal brukes til å dekke statens utgifter i fremtiden. Fondet heter i dag Statens pensjonsfond utland.

 

Oljefondet (The Petroleum Fund) – Norwegian government revenue from oil and gas production, which has been invested in stocks, securities and property. The fund will be used to cover future government expenditure.

 

Tekstreferanse