fornorskingspolitikken:

Politikk som ble ført av norske myndigheter overfor samene fra 1850 til 1950-årene. Samisk språk og kultur skulle motarbeides slik at samene ble assimilert i den norske majoritetsbefolkningen.

 

fornorskingspolitikkenPolicy pursued by Norwegian authorities with regard to the Sámi population from 1850 to the 1950s. The Sámi language and culture was to be repressed, and the Sámi assimilated into the Norwegian majority population.

 

Tekstreferanse