Bygdeting:

Forsamling av frie menn som kom sammen i bygdene for å drøfte saker av felles interesse, løse konflikter og dømme folk som brøt lovene.


bygdeting
– Assembly of free men in rural areas who convened to discuss matters of shared interest, solve conflicts and judge people who broke the laws.

Tekstreferanse